Lični podaci

OBRAZOVANjE
− 2005 Doktorska teza
– Omentopeksija u lečenju hroničnih limfedema ekstremiteta [disertacija]. Beograd: Vojnomedicinska akademija; 14. januar 2005.
− 1997 Magistarska teza: Priprema vaskularizovanog režnja omentuma sa levomgastroepiploičnom arterijom za omentomijelopeksiju [magistarski rad]. Beograd:Vojnomedicinska akademija; 21. februar 1997.
− 1988– 1992 Specijalizacija iz opšte hirurgije, sa odličnim uspehom.
− 1983 ŠRO SnSl 59. klasa (srednja ocena 9,09).
− 1976–1982 Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu (srednja ocena 8,58).

STIPENDIJE I NAGRADE

Stipendije
Stipendija SSNO (JNA) za studije medicine

Nagrade
− 2014 Plaketa Srpskog lekarskog društva
− 2002 Autor godine časopisa „Vojnosanitetski pregled“ (za 2001. godinu)
− 1999 Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti drugog stepena
− Više nagrada i pohvala načelnika Vojnomedicinske akademije i Ministra odbrane.

KRETANjE U SLUŽBI
– 2015 U radnom odnosu u Opštoj bolnici „Una“, Beograd
– 2015 Prestala profesionalna vojna služba penzionisanjem
− 2013 Vanredni član Akademije medicinskih nauka SLD, Beograd
− 2012 Član saradnik Matice srpske, Novi Sad,
− 2012 Načelnik klinike za opštu hirurgiju VMA Beograd,
− 2011 Na poziv Uprave vratio se u Vojnomedicinsku akademiju, Beograd,
− 2008 Šef odeljenja abdominalne hirurgije sa onkologijom u Hirurškoj klinici „Nikola Spasić“ KBC „Zvezdara“, Beograd,
− 2008 Na lični zahtev prestala profesionalna vojna služba u činu pukovnika i radni
odnos u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu,
− 2008 Sudski veštak Ministarstva pravde
− 2005/2006 Glavni i odgovorni urednik časopisa „Vojnosanitetski pregled“,
− 2005 Načelnik Odeljenja abdominalne hirurgije, ujedno zamenik načelnika Klinike za
abdominalnu i endokrinu hirurgiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu,
− 2005 Docent za predmet Hirurgija, Vojnomedicinska akademija u Beogradu,
− 2002 Unapređen u čin pukovnika,
− 2000 Primarijus, Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije,
− 1998–2002 Asistent za predmet Hirurgija, Vojnomedicinska akademija u Beogradu,
− 1992–2005 Lekar specijalista hirurg, Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju VMA
− 1991–1999 Pet puta učestvovao kao hirurg u borbenim dejstvima (više od sedam meseci),
− 1988–1992 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA Beograd,
− 1984–1988 Načelnik saniteta i upravnik Garnizonske ambulante u garnizonu Gnjilane.

STRUČNA USAVRŠAVANjA
− 1993 i 1994 Centar za endokrinu hirurgiju KC Srbije
− 1993 Centar za hirurgiju jednjaka i želuca KC Srbije

ČLANSTVA
− Domaća i međunarodna profesionalna udruženja 2007 Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
− Član svih domaćih hirurških udruženja i društava.1988 Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

PREDMETI EDUKACIJE
− 1998–2008 Predavanja iz programa poslediplomske i supspecijalističke nastave Katedre za vaskularnu hirurgiju i angiologiju sa temom „Hirurgija limfedema“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
− 1998–2008 Predavanja iz programa specijalizacije iz Opšte hirurgije, a iz Ratne hirurgije u Školi rezervnih oficira, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
− 1992–2008 Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije, VMA Beograd

OBLASTI ISTRAŽIVANjA:
− Benigne i maligne bolesti štitaste i paraštitastih žlezda,
− Lečenje i hirurgija limfedema,
− Hirurgia želuca, peritoneuma i omentuma,
− Istorija medicine i hirurgije.

PUBLIKACIJE:
Ukupno 231 rad (627 sa leksikografskim jedinicama): R=117,77 + M=136,1 (532,1 ca M46)
− 15 u časopisima indeksiranim u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index–u (SCI)
− 79 u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u
− 4 u časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka
− 4 rada u celosti u zborniku međunarodnog skupa i 3 u zborniku nacionalnog skupa
− 19 izvoda u zborniku međunarodnog skupa
− 23 izvoda u zborniku nacionalnog skupa
− 372 autorske leksikografske jedinice (odrednice) i 24 koautorskih
− 11 knjiga/monografija
− 3 recenzije monografije
− 143 puta citiran (Google Scholar 2011)
− 43 citata (SCI & WoS, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2012).

PUBLICISTIČKA AKTIVNOST
− Glavni i odgovorni urednik časopisa „Vojnosanitetski pregled“ (2005/2006, 11 brojeva)
− Recenzent stručnih i naučnih radova u časopisima: Clinical Anatomy, The American Journal of the Medical Sciences, Saudi Medical Journal, Collegium Antropologicum, Vojnosanitetski pregled, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Acta chirurgica Iugoslavica i dr.
− Autor za „Nacionalni konsenzus dokument o dijagnostici i lečenju limfedema” i koautor za „Nacionalni konsenzus dokument o dijagnostici, profilaksi i lečenju venskih oboljenja“.
− Član redakcije za medicinu za izradu Srpske enciklopedije i kourednik medicinskog dela Enciklopedije srpskog naroda (autor 175 odrednica i koautor 24 odrednice).
− Na Internet naučnoj mreži BiomedExperts (BME – the first literature-based professional networking platform for the life-science research community, Elsevier Inc.; http://www.biomedexperts.com/Portal/AboutBME.aspx) kao ekspert za vojnu medicinu tri godine na drugom mestu (2007–09) i dve godine na trećem mestu (2006, 2010).

PROJEKTI:
2 u zemlji i 1 evropski (Austrija).

MENTORSTVO:
− Postdiplomske studije oblika specijalizacije – 6,
− Član komisije za odbranu doktorske teze – 1.