miodraggavric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor stomatologije i doktor medicine i redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1973.god.,  a naMedicinskom fakultetu u Beogradu 1980.god. SpecijalistaMaksilofacijalne hirurgije od 1981.godine. Zaposlen na Stomlatološkom fakultetu u Beogradu od 1976.godine, a redovni profesor od 1995.godine. Magistrirao  1983.god., a   doktorsku disertaciju odbranio 1986.god. Usavršavao se u Škotskoj, Engleskoj, Nemačkoj, Kini, Italiji i Švajcarskoj. Član Međunarodnog udruženja oralnih i maksilofacijalnih hirurga (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, IAOMS ), Evropskog udruženja zakranio – maksilofacijalnu hirurgiju (European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, EACMFS, Udruženja maksilo facijalnih hirurga Srbije i dr.

UpravnikKlinike z amaksilofacijalnu hirurgiju (2007 – 2013).Koautor u devet udžbenika. Pišečević A., Gavrić M.(koautoriurednik), Sjerobabin I.:“Maksilofacijalna hirurgija“, „Draganić“, Beograd, 1995;Gavrić M., Petrović B., Breuckman, M., Perić B. „ Praktische Oralchiurgie und Abrechnung“, Zahnaerztliche Fach-Verlag GmbH, Herne, 1996; Petrović V., Gavrić M.: „ Cistevilica, lica i vrata“, monografija,  Nauka , Beograd, 1994.

Objavio 43 rada u domaćim časopisima, 6 u stranim,:Gavrić, M., PerišićSavić M., Dragutinović G.: „Preoperativna evaluacija tumora parotidnih žlezda“  Radiol.Iugoslav. 23: 229 – 233,1989; Milašin J., Pujić N., Dedović N., Gavrić M., Vranić, V., Petrović V., Minić, A.: „H-ras mutations in salivary gland pleomorphic adenomas“. Int. J. Oral Maxillofac.Surg. 22:359-361, 1993;  Gavrić M., Antić S., Jelovac D.B., Zarev A.I., Petrović M.B., Golubović M., Antunović M.:  „Osteonecrosis of the jaw as a serious adverse effect of bisphosphonate therapy and it`s indistinct etiopahogenesis“. Vojnosanit. Pregl. 2014, Jul 30; 71(8).

Posebno se bavi sledećim oblastima:

  • tumori maksilofacijalne regije
  • na prvom mestu karcinomi sluzokože usneduplje i tumori pljuvačnih žlezda
  • rekonstruktivna maksilofacijalna hirurgija, traumatologija lica i vilica
  • Stalni sudski veštak za maksilofacijalno područje.