drdjordjeradakRadna biografija

Radno mesto
Klinika za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti, direktor klinike za vaskularnu hirurgiju
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri hirurgije od 2004.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980.
Specijalizacija iz opšte hirurgije 1986. na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Uža specijalizacija iz vaskularne hirurgije 2002.
Magisterijum iz oblasti arterioskleroze odbranio je 1983.
Doktorat na temu “Hirurški značaj egzulceracije karotidnog arteriosklerotičnog plaka” 1991.

Akademsko zvanje
Izabran je 5. novembra 2009. godine za dopisnog člana SANU.
Počasni je profesor hirurgije (‘’Instituto di cardiochirurgia-Universita di Milan’’) od 1995.
Prodekan medicinskog fakulteta do 2004. godine

Publikacije
Autor knjiga i monografija: ‘’Hirurški pristupi arterijama’’, ‘’Revaskularizacija mozga’’, ‘’Imunologija u genezi i terapiji ateroskleroze’’
Objavio je ukupno 527 radova
Pogledajte PubMed listing publikacija

Stručna usavršavanja u inostranstvu i istraživački projekti
Ulm, Nemačka 1987., Bruxelles, Belgija 1991., Zurich, Švajcarska 1990., Padua, Italija 1991., London, Engleska,1995., Hamburg, Nemačka 2001
Učestvuje u izradi nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata:’’Aneurizme karotidne arterije: srpska multicentrična studija’’ 2007. i koordinator je evropske multicentrične ASCT studije o ispitivanju terapijskih alternative za asimptomatsku karotidnu bolest
Evropski koordinator za studiju “Asimptomatic carotid surgery trial- ASCT”

Profesionalna članstva
Internacionalna unija angiologa (IUA)
Evropsko udruženje za vaskularnu hirurgiju ( ESVS)
Evropsko udruženje za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
Vaskularna i endovaskularna istraživačka grupa (VERGE), London
Internacionalno udruženje transplantologa
Redovni član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva
Predsednik Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije i Crne Gore

Posebne napomene
Uveo je u našu zemlju nove tehnike u vaskularnoj hirurgiji: everzionu endarterektomiju karotidnih arterija, upotreba homografta u tretmanu infekcije sintetskih vaskularnih graftova, karotidna endarterektomija u cervikalnom bloku, endovaskularni tretman anaeurizme abdominalne i torakalne aorte, lumbotomni pristup supracelijačnoj aorti, revaskularizacija ishemičnog bubrega, intraoperativnu flowmetrija u karotidnoj hirurgiji, intraoperativna regionalna terapijska izmena plazme
Učestvovao je u prvoj implantaciji stent grafta kod pacijenata sa aneurizmom torakalne arterije
Uveo je nove metode u nastavni proces (poslediplomski udžbenik i edukativni DVD video)

Strani jezici
Engleski, nemački i italijanski jezik