drdraganzamaklarRadna biografija

Oblasti delatnosti
Dečija plastična i rekonstruktivna hirurgija

Nastavno zvanje
Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
Srpsko lekarsko društvo
Sekcija za dečju hirurgiju SLD
Sekcija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju SLD

Naučno-istraživačka delatnost:
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Kraniofacijalna hirurgija

Biografija
Rođen 16.10.1946. u Ogulinu, Republika Hrvatska.
Gimnaziju završio u Slavonskoj Požegi, Republika Hrvatska.
Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1970. godine sa prosečnom ocenom 9,28.
1977. godine položio je specijalistički ispit iz dečje hirurgije.
1978. godine odbranio je Magistarsku temu pod nazivom « Indikacije za transplantaciju kože kod opečene dece koja su prethodno tretirana različitim metodama »
1981. godine položio je specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije.
1981. godine, izabran je za asistenta na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.
1984. godine odbranio je Doktorsku disertaciju pod nazivom « Rekonstrukcija urođenog rascepa primarnog nepca pomoću arterijskog režnja a. facialis »
1987. godine izabran je za docenta na katedri hirurgije, Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Od 1971. do 1993. godine zaposlen na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Dr Vukan Čupić
Od 1993. godine do danas zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao načelnik odeljenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.
1993. godine izabran je za vanrednog profesora, a 1998 za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.
U dva navrata je boravio na stručnom usavršavanju u Engleskoj, u Londonu, « Hospital for Sick Children »
Učestvovao je na domaćim i inostranim kongresima iz oblasti dečje i plastične hirurgije.
Saradnik i konsultant iz oblasti dečje hirurgije i plastične hirurgije u mnogim centrima u našoj zemlji.

Objavljeni radovi (publikacije):
Do sada ima objavljenih oko 177 radova iz oblasti dečje i plastične hirurgije.