drzorankrsticRadna biografija

Oblast delatnosti (interesovanja):
Dečja urologija, dečja hirurgija, neurogena bešika (kontinentne vezikostomije), oboljenja (stanja) seksualne diferencijacije, transplantacija solidinih organa, prenatalna dijagnostika

Nastavno zvanje:
Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
Član BAPS-e (1997), ESPU (1997), EUPSA (2004) Od 2004.-2010. moderator za dečju hirurgiju Pedijatrijske škole Srbije. Član Sekcije za dečju hirurgiju i urologiju SLD, član predsedništva 1997-1999, predsednik sekcije za dečju hirurgiju SLD od 2009.

Naučno-istraživačka delatnost (Oblast naučnoistraživačkog rada):
Dečja urologija
Dečja hirurgija

Kratka biografija:
U bibliografiji dr Krstića je navedeno oko 250 referenci, od čega je 20 štampano u celini u časopisima koji su indeksirani u Current Contents-u. Napisao je i 2 autorske knjige, kao i 19 poglavlja u monografijama, od kojih je najznačajnije poglavlje i knjizi:: Willital et al: Atlas of childrens surgery. PABST, 359-363, 2005.
U SCI se do sada mogu naći citati 66 njegovih radova.
Dr Krstić je objavio dve nove operativne tehnike (prepucijumska kontinentna vezikostomija i proksimalna ureterocistoplastika, koje su od recenzenata (J.Urol odnosno Brit.J Urol) ocenjene kao ingeniozna rešenja problema, i koje su do sada citirane u 5 standardnih američkih udžbenika. Osim toga, objavio je i modifikovanu operativnu tehniku orhiopeksije (Ped Surg International).
Saradnik u dva projekta republičke zajednice Srbije, a od 1996-2000 i nosilac projekta pod nazivom “Značaj rane dijagnostike i hirurško lečenje interseksualnih stanja kod dece”.
Kao zvanični konsultant u više bolnica (Podgorica, Skoplje, Kraljevo, Novi Pazar, Priština, Ćuprija, Požarevac) doprineo je uvođenju novih operativnih tehnika u ove bolnice.
Bio je, ili je sada, član uređivačkog odbora sledećih časopisa: Srpski arhiv, Materia medika i Timočku glasnik.
Usavršavao se u više vodećih evropskih bolnica: Urološka klinika”Johannes Gutenberg” Mainz, Guy’s Hospital i Hospital for sick children, London, Hopital Debrousse u Lionu, Huddinge Hospital u Stokholmu.
Član Medicinske Akademije SLD od 2010.

Objavljeni radovi (publikacije):
1. Krstić ZD, Živković S: URETHRAL PROLAPSE AND VESTIBULAR FISTULA. Pediatric surgery international, 9 (7), 529-530, 1994.
2. Krstić ZD: MODIFIED ORCHIOPEXY: “A REAL DARTOS POCKET”. Eur J Ped Surg, 5, 106-109, 1995.
3. Krstić ZD, Perović S, Radmanović S, Necić S, Smoljanić Ž: SURGICAL TREATMENT OF INTERSEX DISORDERS. J Ped Surg, 30, 9, 1273-1281, 1995.
4. Krstić ZD: PREPUTIAL CONTINENT VESICOSTOMY. A NEW TECHNIQUE. A PRELIMINARY REPORT. J Urol, 154, 3, september, 1160-61, 1995.
5. Krstić ZD: URETEROCYSTOPLASTY: A VARIANT OF AN OPERATIVE TECHNIQUE. Br J Urol ,83, 334-336, 1999.
6. Krstić ZD, Smoljanić Ž, Vukanić D, Varinac D, Janjić G: TRUE HERMAPHRODITISM. 10 YEARS’ EXPERIENCE. Ped Surg International, 16, 8, 580-584, 2000.
7. Krstić ZD, Smoljanić Ž, Mićović Ž, Vukadinović V, Sretenović A, Varinac D: SURGICAL TREATMENT of the MÜLLERIAN DUCT REMNANTS. J Ped Surg, 36, 6, 870-877, 2001.
8. Krstić ZD, Lukač M, Lukač R, Smoljanić Ž, Vukadinović V, Varinac D: SURGICAL TREATMENT OF CLOACAL ANOMALIES. Ped Surg International 4, 17, 329-333, 2001.

Knjige, udžbenici, praktikumi
1. Zoran D. Krstić i sar. OSNOVI DEČJE HIRURGIJE. BMG, Beograd, 1993.
2. Zoran D. Krstić: Interseks, BMG, Beograd, 1994.(Odlukom Veća za poslediplomsku nastavu br 9/6, od l9.05.94. monografija namenjena poslediplomskom usavršavanju).

Poglavlja u knjigama, udžbenicima, praktikumima
1. Zoran D. Krstić: DIFERENCIJACIJA POLA u: Radunović N. i Radunović Lj: KLINIČKA FIZIOLOGIJA HUMANOG FETUSA. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1993, 173-183.
2. Zoran D. Krstić: VASKULARNI PRISTUP U DECE u: R. Stepanović: VODA I ELEKTROLITI U DECE. Savremena administracija, Beograd, 1997, 338-351.
3. Zoran D. Krstić: URGENTNA UROLOŠKA STANJA KOD DECE. U: Jovan Hadži-Đokić: URGENTNA UROLOGIJA, Medicinski fakultet Beograd, Bor-Bakar, 1997, 71-90.
4. Krstić ZD: DEČJA HIRURGIJA. U: Stevović DM: HIRURGIJA za studente i lekare. Savremena administracija, Beograd 2000, 949-985.
5. Krstić ZD: UROLOŠKO GINEKOLOŠKI PROBLEMI U DEČJEM UZRASTU. U: Jovan Hadži-Đokić: UROLOŠKA GINEKOLOGIJA, Medicinski fakultet, Beograd, 213-224, 2000.
6. Krstić ZD: AMBIVALENTNE GENITALIJE (INTERSEKS). U: Jovan Hadži-Đokić: UROLOŠKA GINEKOLOGIJA, Medicinski fakultet, Beograd, 225-235, 2000.
7. Krstić ZD: INTERSEKS. U: Jovan M. Nikolić: HIRURGIJA POLNIH ORGANA, Institut za urologiju i nefrologiju, Beograd, 347-385, 2000.
8. R.Koš, Z.Krstić: INFEKTIVNE BOLESTI. U: R.Stepanović i sar. Pedijatrija, udžbenik za studente medicine. Savremena administracija, Beograd 2001, 437-462.
9. N.Radlović, V.Perišić, R.Lukač, P. Lekić, Z. Krstić: OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA. U: R.Stepanović i sar. Pedijatrija, udžbenik za studente medicine. Savremena administracija, Beograd 2001, 207-238.
10. Krstić ZD: PERITONITIS U DEČJEM UZRASTU. In: Delibegović S. i sar.: Peritonitis. Interliber, Sarajevo, 2006, 111-129.
11. Ljubić A, Novakov A, Jovanović I, Lukač M, Krstić Z: ANOMALIES of the LUNGS. IN: Kurjak A, Chervenak FA, Carrera JM: Donald School Atlas of fetal anomalies. JAYPEE Brothers, New Delhi, 2007,165-173.
12. Krstić ZD i sar. DEČJA UROLOGIJA. In : Ž.Maksimović HIRURGIJA udžbenik za studente, Cibid, Beograd, 2008, 913-921.
13. Krstić ZD: INTERSEKSUALNA STANJA. In: D.V.Pajić i sar. HIRURGIJA-odabrana poglavlja, Simbol, Novi Sad, 2009, 1890-1900.
14. Krstić ZD:NOVE PERSPEKTIVE U TRETMANU INTERSEKSUALNIH STANJA. In: D.V.Pajić i sar. HIRURGIJA-odabrana poglavlja, Simbol, Novi Sad, 2009, 1901-1904.