drjeftakozarskiRadna biografija

Opšti podaci
Rođen 20. oktobra 1958. godine.

Obrazovanje
1998. – Doktor medicinskih nauka VMA
1988. – Specijalista VMA plastične i rekonstruktivne hirurgije
1982. – Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Kretanje u službi
2011. – zastupnik Načelnika Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine
2010. – član komisije za izbor u nastavna zvanja, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Nišu
2009. – predsednik podružnice SLD u VMA
2008. – redovni profesor VMA na predmetu PLASTIČNA HIRURGIJA
2008. – član komisije za polaganje specijalističkog ispita, Medicinski
fakultet, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2007. – Zamenik rukovodioca Katedre Hirurgija 2
2007. – Načelnik Odeljenja za plastičnu hirurgiju
2006. – Član Saveta VMA
2005. – član komisije za idejne projete Veća za poslediplomsku nastavu VMA
2005. – Profesor u Višoj medicinskoj školi u Ćupriji
2005. – Načelnik Odeljenja za opekotine
2005. – Član Veća za poslediplomsku nastavu VMA
2004. – Vanredni profesor
2001. – Načelnik Odseka za aseptične opekotine
1999. – Docent
1997. – Načelnik Kabineta za plastičnu hirurgiju i opekotine
1992. – Asistent
1988. – Odeljenski lekar u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine

Stipendije i nagrade
Plaketa Srpskog lekarskog društva SLD
1999. – Cvijićeva medalja

Stručno usavršavanje
1986. Mikrohirurgija, Medicinski fakultet Beograd
1997. – Riks Hospital, Oslo (Norveška): Hirurgija rascepa usne i nepca

Predmeti edukacije
2011. – IX RAPS – Recent advances in plastic surgery, Klinika “Galathea”, Beograd
2011. – 16 Congress of Balkan Military Medical Committee, Bucharest (Romania)
2010. – 25th Congress of the international College for maxillofacial surgery (predavanje
po pozivu “Microvascular reconstruction of the head and neck”)
2010. – ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS
Congress, Belgrade (predavanje po pozivu “Some biological characteristics of
transfered free flaps“)
2010. – The 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, Solun (Greece)
2010. – 16th MBC meeting, Istanbul, Turkey
2010. – Seminar „Lečenje limfonodomegalija“, Medicinski fakultet Niš
2009. – MBC Instructional Course, MMA, Belgrade (“Burns – etiology, pathophysiology, treatment“)
2009. – 12. Kongres Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, predavanje po pozivu “Rekonstrucije u predelu glave i vrata “
2008. – 15th MBC meeting, Atina, Greece (”Sy Lyell – paracetamol induced”)
2008. – Seminar „Aktuelni stavovi o rekonstrukciji dojke“: član
Programskog i Organizacionog odbora, (Ministarstvo nauke Republike Srbije, Medicinski fakultet Niš, KBC Niš, Klinika za plastičnu hirurgiju Niš)
2007. Izmir, predavanja po pozivu “Micro vascular reconstruction of mandible in
war wounds” (Head and Neck panel) i “Treatment of Lower leg war injuries with
tissue defects” (Master class lecture “Lower Extremity Reconstruction”)
2007. – Simpozijum “Lečenje melanoma i malignih oboljenja perenhimskih
organa gornjeg abdomena”, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2007. – Sombor, predavanje po pozivu, Međunarodni kurs iz mikrohirurgije,
2006. – Kluž, predavanje po pozivu, “Microvascular Reconstruction of Mandibula
in War Wounds”, “Some biological characteristics of transferred free flaps“
2005. – Simpozijum “Rak dojke”, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2004. – Bukurešt (Rumunija) 2004. predavanje po pozivu “Place of PlasticSurgery
in the Treatment of War Wounds of the Hand”
2004. R.A.P.S. III, Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika “Galathea” Beograd
2004. – Geteborg, predavanja po pozivu, “Clinic for Plastic Surgery and Burns,
MMA.”, “Micro Vascular Treatment of Vast Tissue Defects in Wounded” i
“Treatment of Extensive Burned Patients”
2003. – Atina (Grčka), predavanje po pozivu “Place of Plastic Surgery in war
Wound Treatment”
1998. – Krf, predavanje po pozivu, “Microvascular Tissue Transfer in WarSurgery”
1997. – Oslo (Norveška), “Surgical Treatment of War Wounds Tissue Defects”

Projekti:
“GENSKI POLIMORFIZAM ZA TNFΆ, IL10, IL1 RA, CD14 KOD PACIJENATA SA TRAUMOM I-ILI SEPSOM”

Članstva:
Nacionalni je delegat ESPRAS-a, EURAPS, European Association of Plastic
Sureons, MBC, Mediteranian Council for Burns and Fire Desasters i član
SRBPRAS-a, BAPRAS, IPRAS, ISAPS, WSRM, EFSM…

Stručni radovi i knjige:
Autor je više od 260 stručnih radova iz oblasti rekonstruktivne hirurgije,
hirurgije urođenih anomalija, hirurgije šake, estetske hirurgije i opekotina,
tumora kože i mekih tkiva.

Knjige:
“Biološka vrednost transplantiranih mikrovaskularnih režnjeva”, Zavod
za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
“Povrede uzrokovane dejstvom temperature”, Clipart, 2007.